• כלים לשירותך
 • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לרדיולוגיה
Israel Radiological Association
יו"ר האיגוד:
פרופ' אילן שלף

מנהל ועורך אתר:
ד"ר איליה וולוביק
תקנון האיגוד

א.       תקנות

 1. על פי תקנות 184-207 לתקנות ההסתדרות הרפואית בישראל, רק רופאים בענף רפואי המוכר כמומחיות על פי האמור בתקנות בדבר אישור תואר מומחה רשאים להתאגד כאיגוד.

 

 1. שם האיגוד מנוסח באופן הבא:

"ההסתדרות הרפואית בישראל
איגוד הרדיולוגים בישראל"
או
"Israel Radiological association (ISRA)"

ב. תוקף וסמכות

 1. האיגוד הינה חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקמת מתוקף תקנות הר"י ויונקת סמכויותיה מתקנות אלו.
 2. כל תקנה מתקנות איגוד הרדיולוגים בישראל שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י - בטלה מעיקרה.
 3. כל החלטה מהחלטות איגוד הרדיולוגים בישראל שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת להחלטות הר"י - בטלה מעיקרה.
   

ג. מטרות האיגוד/החברה
 

אקדמיות – רפואיות:

 • יצירת ועדכון סילבוס להתמחות
 • יצירת קריטריונים להכרה במכונים ומחלקות לצורך התמחות
 • מעורבות בעדכון סל הבריאות בנושאים רדיולוגיים
 • קביעת סטנדרטים לבדיקות ופרוצדורות רדיולוגיות
 • ארגון וחסות לכנסים בינלאומיים, לאומיים ומקומיים
 • קשרים עם חברות רדיולוגיות במדינות אחרות
   

פרופסיונליות מקצועיות:

 • בחינה ושיפור תנאי עבודה בנושאי:
  • שכר
  • תקינת כ"א
  • הגדרת יחידות מקצועיות
  • מבנה תורנויות וכוננויות
  • תנאי פרישה
 • נושאים הקשורים לחשיפה לקרינה
 • התנגשויות אינטרסים מול איגודים אחרים
   

ד. חברות

החברות באיגוד/בחברה מותנית בחברות בהר"י, למעט חברי חוץ. באיגוד/בחברה 4 סוגי חברויות: חבר מן המניין, חבר שלא מן המניין, חבר חוץ וחבר כבוד.  
 

ד1. כחבר מן המניין:

באיגוד: יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר"י בעלי תואר מומחה ברדיולוגיה אבחנתית ורק אלו יוכלו לבחור או להבחר למוסדות האיגוד. הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים כגון: יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד או גזבר האיגוד מחייבת כי עיקר עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה רדיולוגית פעילה.
 

ד2. כחבר שלא מן המניין:

באיגוד: יוכלו להתקבל רופאים חברי הר"י המתמחים ברדיולוגיה אבחנתית. חברים שלא מן המניין יוכלו להנות מכל הזכויות כחברים מן המניין באיגוד, להוציא הזכות לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.
 

ד3. חבר חוץ - רופא המוכר כרדיולוג בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר באיגוד הרדיולוגים.
 

ד4. חבר כבוד - חבר אשר האיגוד/החברה מבקש להעניק לו הוקרה עקב תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על-ידי ועד האיגוד/החברה ברוב של לפחות שני-שליש מחברי הוועד ויוענק בכנס השנתי של האיגוד.
 

ה. נוהלי קבלה:

רופא המעוניין להתקבל כחבר באיגוד יגיש בקשה לוועד האיגוד בצרוף המסמכים הרלוונטיים.

הוועד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד בכתב.

על הוועד לנמק את החלטתו במידה והחליט לדחות את הבקשה ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על החלטת הוועד.
 

ו. זכויות וחובות:

כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד.

השתתפות באסיפה הכללית, זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן המניין בלבד. למוסדות האיגוד יבחרו רק חברים מן המניין, כמפורט בסעיף ד(1).

על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד/החברה.
 

ז. הפסקת חברות:

 1. לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד האגודה.
 2. עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י.
 3. הוועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד במקרים הבאים:

א)  אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.

ב)  אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד /לחברה למרות שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב ושחלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה.

ג)  אם שוכנע הוועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד או את תקנות האיגוד ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על-ידי בית משפט מוסמך או על-ידי ועדת אתיקה של הר"י.
 

 1. בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן החברה, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו במידה והחליט הועד על הוצאת חבר יודיע לו על כך בכתב.
 2. רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על-ידי הוועד.
 3. ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד.
 4. האסיפה הכללית, בהמלצת הוועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד. הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברים לפחות שלושים יום לפני מוועד האסיפה.
   

ח. מוסדות האיגוד/החברה:

 1. מוסדות האיגוד/החברה הם:

א)  אסיפה כללית.

ב)  ועד המונה 10 חברים ובהם יו"ר, מזכיר, וגזבר. 3 מחברי הוועד יהיו נציגים של בתי חולים פריפריים (כפי שמוגדר על ידי משרד הבריאות), רופאים צעירים (רופאים עד סיום 5 שנים מסיום ההתמחות) ונציג קהילה. לכל אחד מהסקטורים יהיה נציג אחד. בנוסף יבחר נציג מתמחים (חבר הר"י) שיהיה במעמד של משקיף.

ג)  ועדת ביקורת הכוללת שלושה חברים.

ד)  ועדות משנה שייקבעו לפי הצורך על-ידי ועד האיגוד.

 1. האסיפה הכללית

א)  אסיפה כללית של האיגוד תתקיים אחת לשנה.
מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על-ידי הוועד.
ההזמנות תשלחנה לכל החברים לפחות שלושים יום לפני המועד שנקבע. ההזמנות תפרטנה את סדר היום של האסיפה או לחילופין, תפנה את החברים למקום בו מפורסם סדר היום.
 

סדר היום ייקבע על-ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם.
לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
 

ב)  האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי האגודה בעלי זכות הצבעה. אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תדחה האסיפה הכללית למשך שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.
                   

ג)  החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים.
ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על-ידי 10% מהמשתתפים.
במידה והדעות בהצבעה תהיינה שקולות - יכריע היו"ר.
 

ד)  תפקידי האסיפה הכללית הם:

(1)  קבלת דו"ח על פעילות הועד כולל דו"ח כספי.

(2)  בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לשלוש שנים.

(3)  דיון והחלטה בנושאים על סדר היום.

(4)  התווית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ופעילות האיגוד עד לאסיפה הבאה.
 

ה)  אסיפה כללית שלא מן המניין:

הוועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת והוא חייב לעשות זאת תוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת עשרים אחוז מהחברים מן המניין של האיגוד. אסיפה זו תהיה חוקית באותם התנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.
 

 1. יו"ר האיגוד/החברה

היו"ר ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות הצבעה, לכהונה בת 3-4 שנים מתוכה. בשנה הראשונה ישמש כ"יו"ר נבחר" לצידו של היו"ר המכהן, בשנתיים לאחר מכן ישמש כיו"ר ובשנה האחרונה כיו"ר נבחר לצידו של הי"ור הנבחר. כניסתו לתפקיד תהיה אוטומטית.  במהלך השנה הראשונה ישמש כחבר ועד לכל דבר ועניין.
 

 1. חבר איגוד המתמודד לתפקיד יו"ר האיגוד יוכל להתמודד גם על תפקיד חבר איגוד. אם יבחר כיו"ר לא תילקח בחשבון מועמדותו לצורך הבחירה כחבר הוועד. אם לא יבחר כיו"ר יוכל להיות בין המתמודדים לחברות בוועד האיגוד.
   

מתפקידו לייצג את החברה בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד ולהיות אחראי לפעילויות למיניהן. בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.
 

 1. ועד האיגוד/חברה

א)  הוועד ייבחר על-ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים.
מתפקידו לייצג את האיגוד ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
לחברי ועד יכולים להיבחר רק חברים מן המניין.
הוועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.
היו"ר יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום.
 

ב)  ישיבות הוועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הוועד. ישיבות הוועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה.


במקרה של שוויון קולות בהצבעת הועד - יכריע קולו של היו"ר.

ג)  ועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של הארגון. אסיפה כללית רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו.
במקרה ופחתו מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים. ייכנסו חברי הוועד הנותרים, תוך שלושים יום, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד.
חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים ובאישור הוועד.
 

 1. גזבר

גזבר האיגוד ייבחר על-ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות ויהיה אחראי בין היתר, לגביית מיסי חבר וניהול חשבונות. מתפקידו להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו.
בהעדרו ימלא מקומו יו"ר הוועד.
 

 1. מזכיר

מזכיר האיגוד ייבחר על-ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות.
מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות האיגוד והוועד.
לבצע את ההתכתבויות של החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ועליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותכניות.
 

 1. ועדת ביקורת

האסיפה הכללית תבחר בשלושה חברים שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של החברה ואת חוקיות ההחלטות.
 

 1. ועדת משנה

האסיפה הכללית או הועד רשאים להקים ועדות נוספות לפי הצורך.
ועדות אלו תהיינה כפופות לוועד האיגוד.

כל החלטה ותקנה מהחלטות ותקנות האיגוד/החברה אשר אינן מתיישבות ו/או סותרות ו/או מתנגדות לתקנות והחלטות ועד האיגוד/החברה - בטלות מעיקרן.
 

ט. כספים:

 1. תקציב החברה וגובה מיסי החבר שיוטל על חברי האיגוד ייקבעו על-ידי הוועד. שעור מיסי החבר ייקבע באשור הוועד המרכזי של הר"י וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הוועד רשאי להטיל מס נוסף את תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הועד המרכזי של הר"י.
 2. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מיסי חבר.
 3. יו"ר החברה, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד/החברה להיות חתומות על-ידי שני מורשי חתימה.
   

י. אישור ושינויים בתקנון:

 1. תיקון זה יאושר על-ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.
 2. שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית אלא ברוב של שני שליש של המשתתפים.
  כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על-ידי הוועד ותשלח לכל החברים עד שלושים יום לפני האסיפה הכללית.
   

יא. פירוק האיגוד/החברה

ההחלטה על פירוק האיגוד תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 75% של חברים מן המניין. במקרה של פירוק האיגוד. יועבר רכוש האיגוד/החברה לוועד המרכזי של הר"י. אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד/לחברה.
 


כל הנאמר בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לרדיולוגיה

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, ולקרוא מאמרים
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע על פעילות האיגוד הישראלי לרדיולוגיה
איני חבר/ת האיגוד