איגוד הרדיולוגים בישראל - תקנון

א.       תקנות

 1. על פי תקנות 184-207 לתקנות ההסתדרות הרפואית בישראל, רק רופאים בענף רפואי המוכר כמומחיות עפ"י האמור בתקנות בדבר אישור תואר מומחה רשאים להתאגד כאיגוד.

  במידה ואין המדובר בתחום המוכר להתמחות - יש להתאגד כחברה, כאמור בתקנות 208-226 לתקנות ההסתדרות הרפואית בישראל.

 2. את השם יש לנסח באופן הבא:

  "ההסתדרות הרפואית בישראל
  איגוד הרדיולוגים בישראל"
  או
  "Israel Radiological association (ISRA)"

ב.       תוקף וסמכות

 1. האיגוד/החברה הינה חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקמת מתוקף תקנות הר"י ויונקת סמכויותיה מתקנות אלו.

 2. כל תקנה מתקנות איגוד הרדיולוגים בישראל שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י - בטלה מעיקרה.

 3. כל החלטה מהחלטות  איגוד הרדיולוגים בישראל שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת להחלטות הר"י - בטלה מעיקרה.

ג.       מטרות האיגוד/החברה

אקדמיות – רפואיות:

 • יצירת ועדכון סילבוס להתמחות
 • יצירת קריטוריונים להכרה במכונים לצורך התמחות
 • מעורבות בעדכון סל הבריאות בנושאים רדיולוגיים
 • קביעת סטנדרטים לבדיקות ופרוצדורות רדיולוגיות
 • ארגון וחסות לכנסים בינלאומיים, לאומיים ומקומיים
 • קשרים עם חברות רדיולוגיות במדינות אחרות

פרופסיונליות מקצועיות:

 • בחינה ושיפור תנאי עבודה בנושאי:
  • שכר
  • תקינת כ"א
  • הגדרת יחידות מקצועיות
  • מבנה תורנויות וכוננויות
  • תנאי פרישה
 • נושאים הקשורים לחשיפה לקרינה
 • התנגשויות אינטרסים מול איגודים אחרים

ד.       חברות

החברות באיגוד/בחברה מותנית בחברות בהר"י, למעט חברי חוץ. באיגוד/בחברה 4 סוגי חברויות: חבר מן המניין, חבר שלא מן המניין, חבר חוץ וחבר כבוד.  

 1. כחבר מן המניין:
  באיגוד: יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר"י בעלי תואר מומחה באותו ענף ורק אלו יוכלו לבחור או להבחר למוסדות האיגוד. הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים כגון: יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד או גזבר האיגוד מחייבת כי עיקר עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה, למעט איגודים אשר מהותם אחרת כגון: מינהל רפואי.
  בחברה:  יוכלו להתקבל  בזכויות  מלאות כל  חבר  הר"י  מן  המנין,  המגלה  ענין במטרותיה,  וכמו  כן  גם  מי  שאינם  רופאים  ובלבד שלאלה האחרונים לא תהיה זכות להיבחר לתפקידים של יו"ר, סגן יו"ר, מזכיר וגזבר החברה.

 2. כחבר שלא מן המניין:
  באיגוד: יוכלו להתקבל רופאים חברי הר"י המתמחים באותו ענף או שיש להם ענין בענף. האיגוד רשאי לצרף כחברים שלא מן המניין גם חברים אחרים שיש להם עניין בענף.
  חברים שלא מן המניין יוכלו להנות מכל הזכויות כחברים מן המניין באיגוד, להוציא הזכות לבחור או להבחר למוסדות האיגוד.

 3. חבר חוץ - רופא המוכר ע"י איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר באיגוד/בחברה - לשיקולכם.
  חבר מן המניין שיעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ באיגוד/חברה.

 4. חבר כבוד - חבר  אשר  האיגוד/החברה  מבקש  להעניק  לו  הוקרה עקב תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על-ידי ועד האיגוד/החברה ברוב של לפחות שני-שליש מחברי הועד.

  הערה:  התנאים המצויינים הינם תנאי סף לפי שקול דעתכם ניתן להוסיף עוד דרישות וכן עוד סוגי חברויות כגון חבר נלווה (או להגדיר רק חלק מסוגי החברות).

ה.      נוהלי קבלה:

רופא המעוניין להתקבל כחבר באיגוד/בחברה יגיש בקשה לועד האיגוד/החברה בצרוף המסמכים הרלוונטים.

הועד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד בכתב.

על הועד לנמק את החלטתו במידה והחליט לדחות את הבקשה ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על החלטת הועד.

ו.        זכויות וחובות:

כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד/החברה.

השתתפות באסיפה הכללית, זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן המניין בלבד. למוסדות האיגוד/החברה יבחרו רק חברים מן המניין, כמפורט בסעיף ד(1).

על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד/החברה.

ז.       הפסקת חברות:

 1. לפי בקשה בכתב מהחבר לועד האגודה.
 2. עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י.
 3. הועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד/החברה במקרים הבאים:

  א)  אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.

  ב)  אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד /לחברה למרות שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב ושחלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה.

  ג)  אם שוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד/החברה או את תקנות האיגוד/החברה ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד/לחברה בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על-ידי בית משפט מוסמך או על-ידי ועדת אתיקה של הר"י.

 4. בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן החברה/האיגוד, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו במידה והחליט הועד על הוצאת חבר יודיע לו על כך בכתב.

 5. רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על-ידי הועד.

 6. ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד/החברה.

 7. האסיפה הכללית, בהמלצת הועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד/בחברה. הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברים לפחות שלושים יום לפני מועד האסיפה.

ח.      מוסדות האיגוד/החברה:

 1. מוסדות האיגוד/החברה הם:

  א)  אסיפה כללית.

  ב)  ועד המונה 7 חברים (לפי שיקול דעת ועדיף מספר אי זוגי) ובהם יו"ר, מזכיר, וגזבר.

  ג)  ועדת ביקורת הכוללת שלושה חברים.

  ד)  ועדות משנה שייקבעו לפי הצורך על-ידי ועד האיגוד/החברה.

 2. האסיפה הכללית

  א)  אסיפה כללית של האיגוד/החברה תתקיים אחת לשנה.
  מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על-ידי הועד.
  ההזמנות תשלחנה לכל החברים לפחות שלושים יום לפני המועד שנקבע. ההזמנות תפרטנה את סדר היום של האסיפה או לחילופין, תפננה את החברים למקום בו מפורסם סדר היום.

  סדר היום ייקבע על-ידי הועד. נושא שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם.
  לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.

  ב)  האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי האגודה בעלי זכות הצבעה.
  אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תדחה האסיפה הכללית למשך שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.
  זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.                   

  ג)  החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים.
  ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על-ידי 10% מהמשתתפים.
  במידה והדעות בהצבעה תהיינה שקולות - יכריע היו"ר.

  ד)  תפקידי האסיפה הכללית הם:

  (1)  קבלת דו"ח על פעילות הועד כולל דו"ח כספי.

  (2)  בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לשלוש שנים.

  (3)  דיון והחלטה בנושאים על סדר היום.

  (4)  התווית הנחיות ודרכי פעולה לועד ופעילות האיגוד/החברה עד לאסיפה הבאה.

  ה)  אסיפה כללית שלא מן המניין:

  הועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת והוא חייב לעשות זאת תוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת עשרים אחוז מהחברים מן המניין של האיגוד/החברה. אסיפה זו תהיה חוקית באותם התנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

 3. יו"ר האיגוד/החברה

  היו"ר ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות הצבעה, לכהונה בת 3 שנים .

  מתפקידו לייצג את החברה בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד החברה ולהיות אחראי לפעילויות החברה למיניהן. בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר האיגוד/החברה.

 4. ועד האיגוד/חברה

  א)  הועד ייבחר על-ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים.
  מתפקידו לייצג את האיגוד/החברה ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
  לחברי ועד יכולים להיבחר רק חברים מן המניין.
  הועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.
  היו"ר יכנס את ישיבות הועד ויקבע את סדר היום.

  ב)  ישיבות הועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הועד. ישיבות הועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה.

  במקרה של שוויון קולות בהצבעת הועד - יכריע קולו של היו"ר.

  ג)  ועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של הארגון. אסיפה
  כללית רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו.
  במקרה ופחתו מספר חברי הועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים. ייכנסו חברי הועד הנותרים, תוך שלושים יום, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הועד.
  חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאגודה. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.

 5. גזבר

  גזבר האיגוד/החברה ייבחר על-ידי הועד ומבין חבריו ברוב קולות ויהיה אחראי בין היתר, לגביית מיסי חבר וניהול חשבונות החברה. מתפקידו להגיש לועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו.
  בהעדרו ימלא מקומו יו"ר החברה או סגנו.

 6. מזכיר
 7. מזכיר האיגוד/החברה ייבחר על-ידי הועד ומבין חבריו ברוב קולות.
  מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות האיגוד/החברה והועד.
  לבצע את ההתכתבויות של החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ועליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותכניות.
 8. ועדת ביקורת
 9. האסיפה הכללית תבחר בשלושה חברים שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של החברה ואת חוקיות ההחלטות.

 10. ועדת משנה

  האסיפה הכללית או הועד רשאיים להקים ועדות נוספות לפי הצורך.
  ועדות אלו תהיינה כפופות לועד האיגוד/החברה.

  כל החלטה ותקנה מהחלטות ותקנות האיגוד/החברה אשר אינן מתיישבות ו/או סותרות ו/או מתנגדות לתקנות והחלטות ועד האיגוד/החברה - בטלות מעיקרן.

ט.      כספים:

 1. תקציב החברה וגובה מיסי החבר שיוטל על חברי האיגוד/החברהייקבעו על-ידי הועד. שעור מיסי החבר ייקבע באשור הועד המרכזי של הר"י וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הועד רשאי להטיל מס נוסף את תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הועד המרכזי של הר"י.

 2. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מיסי חבר.

 3. יו"ר החברה, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד/החברה בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד/החברה להיות חתומות על-ידי שני מורשי חתימה.

י.        אישור ושינויים בתקנון:

 1. תיקון זה יאושר על-ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.
 2. שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית אלא ברוב של 2/3 של המשתתפים.
  כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על-ידי הועד ותשלח לכל החברים עד שלושים יום לפני האסיפה הכללית.

יא.      פירוק האיגוד/החברה

ההחלטה על פירוק האיגוד/החברה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של שבעים וחמישה אחוז של חברים מן המניין. במקרה של פירוק האיגוד/החברה. יועבר רכוש האיגוד/החברה לועד המרכזי של הר"י. אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד/לחברה.


כל הנאמר בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.