איגוד הרדיולוגים בישראל – תקנון חוגים

 חוגים:

 • לאיגוד הרדיולוגים ניתן להוסיף חוגים מקצועים (Work groups), אשר יפעלו לקידום נושאים מדעים ספציפים בתחומי תת התמחויות ומוקדי עניין במסגרת האיגוד.
 • 15 מחברי האיגוד המעונינים בהקמת חוג יפנו בכתב אל וועד האיגוד אשר ידון בבקשתכם ובמידה שתאושר יביאה למועצת האיגוד לאישור.
 • חברות מן המניין בחוג תהא שמורה רק למי שהינו חבר האיגוד ומשלם את מיסיו באיגוד. חברות שלא מן המניין תתאפשר גם למי שאינם חברים באיגוד.
 • רק חברים מן המניין בחוג יוכלו לבחור ולהיבחר לתפקידי יו"ר ומזכיר האיגוד.
 • יו"ר החוג, הנבחר על ידי חברי החוג, יכהן במועצת האיגוד.
 • בעלי התפקידים בחוג לא יוכלו לשמש כבעלי תפקידים באיגוד במהלך תקופת כהונתם בחוג. ובכל מקרה תקופת כהונתם תוגבל למקסימום של-3 שנים.
 • החוג לא ינהל את כספיו בנפרד מכספי האיגוד, למעט אם יקבע הסדר אחר אשר יאושר במועצת האיגוד.
 • פעילותם של החוגים תהיינה מתואמת עם האיגוד וכל פרסומיהם הם יישאו את סמל האיגוד. פרסומים מדעיים יאושרו תחילה במועצת האיגוד.

מועצת האיגוד

 • מועצת האיגוד תורכב מחברים הכוללים את כל חברי הוועד הארצי ויו"ר החוגים של האיגוד.
 • המועצה תהיה אחראית על קביעת המדיניות המדעית של האיגוד והוצאתה לפועל.
 • יו"ר האיגוד ישמש כיו"ר המועצה.
 • המועצה תקבע את סדרי דיוניה ומקום מושבה ובלבד שכינוסיה לא יפחתו מאחת ל-3 חודשים.
 • למועצה סמכות למנות וועדה ו/או וועדות מבין חבריה לנושא מסוים ולהאציל לה סמכות מסמכויותיה.
 • נעדר חבר מועצה מ-3 ישיבות רצופות לא ימשיך לכהן במועצת האיגוד, מחליפו יבחר על ידי המגזר אותו הוא מייצג (סניף, חוג וכדומה).